Praktiskt arbetsmiljöarbete

Teknisk arbetsmiljö

 • Information och handledning kring lagar och avtal rörande arbetsmiljön och yrkesbetingade hälsorisker
 • Upprättande av ledningssystem för arbetsmiljö, uppföljning och revision, enligt AFS 2001:1
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken: arbetsmiljöronder, kartläggningar, riskbedömningar, handlingsplaner
 • Medverkan i skyddskommittéer och skyddsronder
 • Mätningar av buller, ljus, ventilation och andra tekniska mätningar samt förslag på åtgärder
 • Riktade undersökningar och medicinska kontroller för riskgrupper m fl, läs mer här

Ergonomisk arbetsmiljö

 • Medverkan vid arbetsplatsens utformning
 • Rådgivning vid planering av ny-, om- eller tillbyggnad, liksom vid anskaffning av inredning, utrustning m m
 • Ergonomisk rådgivning och information till enskilda eller grupper på arbetsplatsen
 • Synergonomi
 • Nack-ryggskola och avspänning

Psykosocial arbetsmiljö

Stöd, handledning, råd och utbildning till individer, grupper och arbetsledare inom följande områden:

 • Organisationsförändringar
 • Kränkande särbehandling t ex mobbing
 • Konflikter
 • Hot och våld eller andra dramatiska händelser, krishantering
 • Missbruksproblem
 • Stresshantering
 

Skriv ut

Skriv ut informationsblankett

Intressanta länkar:

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöforum